Wednesday, 03/03/2021 - 09:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2018- 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG QT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------*****---------- Pleiku, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Số: 09 /KH-APCGL

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học 2018-2019.

 

Thực hiện công văn số 1560/SGDĐT-KTQLCLGD về thực hiện nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018- 2019; Công văn số 560/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc tổ chức kiểm tra học kì II, năm học 2018-2019; Hướng dẫn số 06/HD-PGDĐT cuả Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Pleiku ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019. Trường QT Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai lập kế hoạch kiểm tra học kì II khối 12 như sau:

 

A. NỘI DUNG VÀ CÁC MÔN KIỂM TRA BẬC THPT:

I. Khối 12:

1. Các môn kiểm tra Sở ra đề: Toán, Lý Hóa, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa, Tiếng Anh và GDCD

2. Nội dung kiểm tra:

- Thuộc chương trình lớp 12 hiện hành (kiến thức đã học đến hết tuần 34 của Sở)

3. Hình thức kiểm tra:

- Môn Ngữ văn: kiểm tra theo hình thức tự luận;

- Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100%;

4. Lịch kiểm tra chung khối 12:

Thứ - Ngày

Buổi

Công việc

Thời gian cụ thể

 

Ghi chú

 

 

Thứ Hai

6.5

 

Sáng

KT môn

(45’- Trắc nghiệm)

7h00: mở, phát đề

7h10: làm bài

 

2 giám thị/phòng

KT môn NGỮ VĂN

(90’ - Tự luận)

8h30: mở, phát đề

8h35: làm bài

 

Chiều

 

Ôn tập môn Sinh và Toán

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống

HS tự ôn tại lớp;

GV môn Sinh và Toán quản lí, hướng dẫn

 

 

Thứ Ba

7.5

 

Sáng

KT môn SINH

(45’- Trắc nghiệm)

7h00: mở, phát đề

7h10: làm bài

 

2 giám thị/phòng

KT môn TOÁN

(90’ - Trắc nghiệm)

8h30: mở, phát đề

8h40: làm bài

 

Chiều

 

Ôn tập môn Hóa và Sử, Địa lí

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống

HS tự ôn tại lớp;

GV môn Hóa, Sử, Địa quản lí, hướng dẫn

 

 

Thứ Tư

8.5

 

Sáng

KT môn HÓA

(45’- Trắc nghiệm)

7h00: mở, phát đề

7h10: làm bài

 

 

2 giám thị/phòng

KT môn SỬ

(45’ - Trắc nghiệm)

8h30: mở, phát đề

8h40: làm bài

KT môn ĐỊA

(45’ - Trắc nghiệm)

10h00: mở, phát đề

10h10: làm bài

 

Chiều

 

Ôn tập môn GDCD và Tiếng Anh

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống

HS tự ôn tại lớp;

GV môn GDCD và Tiếng Anh

quản lí, hướng dẫn

 

 

Thứ Năm

9.5

 

Sáng

KT môn GDCD

(45’- Trắc nghiệm)

7h00: mở, phát đề

7h10: làm bài

 

2 giám thị/phòng

KT môn TIẾNG ANH

(45’ - Trắc nghiệm)

8h30: mở, phát đề

8h40: làm bài

Chiều

 

Ôn tập môn Tin, Công Nghệ, GD QPAN

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống

HS tự ôn tại lớp;

GV môn Tin, Công Nghệ, GD QPAN quản lí, hướng dẫn

 

 

Thứ Sáu

10.5

 

Sáng

KT môn TIN

(45’ - Trắc nghiệm)

7h20: mở, phát đề

7h30: làm bài

 

2 giám thị/phòng

KT môn CÔNG NGHỆ

(45’ - Trắc nghiệm)

8h30: mở, phát đề

8h40: làm bài

KT môn GD QPAN

(45’- Trắc nghiệm)

9h40: mở, phát đề

9h50: làm bài

 

Chiều

 

Học theo TKB

 

Thứ Bảy

11.5

 

Sáng

 

Học theo TKB

 

II. Khối 10,11:

1. Ra đề: Các tổ phân công GV ra đề tất cả các môn trong chương trình học, đảm bảo đúng quy chế và được bảo mật tuyệt đối.

2. Nội dung kiểm tra:

- Thuộc chương trình lớp 10, 11 hiện hành (kiến thức đã học đến hết tuần 34 của Sở)

3. Hình thức kiểm tra:

- Môn Ngữ văn: kiểm tra theo hình thức tự luận;

- Toán, Lý, Hóa, Sinh, CN, Lịch Sử, GDCD: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100%;

- Tin, GDQP, Địa Lý: TN và TL

- Riêng môn Tiếng Anh thực hiện theo Công văn 1559/SGDDT- GDTrH ngày 14/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc “Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014- 2015;

* Bài kiểm tra viết học kì:

+ Phải có đầy đủ các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ, có ít nhất 02 dạng câu hỏi/ bài tập cho mỗi kĩ năng/ phần.

+ Tỷ lệ các phần trong bài kiểm tra chênh lệch nhau không quá 5% tỷ trọng điểm.

+ Mỗi bài kiểm tra phải có các câu hỏi ở cả 4 mức độ theo tỷ lệ: 30% nhận biết, 40% thông hiểu, 20% vận dụng, 10% vận dụng cao.

* Bài kiểm tra kĩ năng nói:

+ Kĩ năng nói của HS được đánh giá trong buổi thi khác với tỷ trọng điểm số của kỹ năng chiếm 20% kết quả toàn bài.

 

B. NỘI DUNG VÀ CÁC MÔN KIỂM TRA BẬC THCS:

1. Các môn kiểm tra Phòng GD&ĐT ra đề: Ngữ Văn 6, 9; Toán 6, 9; Tiếng Anh 6, 9 và Vật Lí 6,9; Các môn còn lại của khối 6, 9 và các môn học thuộc khối 7,8 các tổ, nhóm trưởng phân công GV ra đề.

2. Nội dung kiểm tra:

- Thuộc chương trình lớp 6,7,8,9 hiện hành (kiến thức đã học đến hết tuần 34 của Sở), kiểm tra khả năng vận dụng và kiểm tra kỹ năng thực hành cuả học sinh;

- Nội dung đề kiểm tra có tính khoa học, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh

 

3. Hình thức kiểm tra:

- Các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, và Tin học phải có nội dung thực hành.

- Môn Ngữ văn, CN 8,9: kiểm tra theo hình thức tự luận;

- Toán: TN: 20%; TL: 80%

- Lý, Hóa, Sinh, CN 6,7: 30%; TL: 70%

- Lịch Sử, GDCD, Địa Lí, Tin: TN: 40%; TL: 60%

- Riêng môn Tiếng Anh thực hiện theo Công văn 1559/SGDDT- GDTrH ngày 14/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc “Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014- 2015;

4. Lịch kiểm tra chung khối 6- 11:

 

Thứ -Ngày

Buổi

Khối

Công việc

Thời gian cụ thể

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ Hai

13.5

 

 

Sáng

9, 10,11

 

KT TIN (45’)

7h25: mở bì, phát đề;

7h30: làm bài.

 

9,

10,11

 

KT SỬ (45’)

8h45: mở bì, phát đề;

8h50: làm bài.

 

6,7,8

Ôn tập

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

 

 

Chiều

9

10,11

Ôn tập

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

6,7,8

 

KT TIN (45’)

13h00: mở bì, phát đề;

13h05: làm bài.

 

6,7,8

KT SỬ (45’)

14h10 mở bì, phát đề;

14h15: làm bài.

 

Thứ Ba

14.5

Sáng

9, 10,11

 

KT SINH (45’)

7h25: mở bì, phát đề;

7h30: làm bài

 

9,

10,11

 

KT GDCD (45’)

8h45: mở bì, phát đề;

8h50: làm bài.

 

6,7,8

Ôn tập

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

Chiều

9

10,11

Ôn tập

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

6,7,8

 

KT SINH (45’)

13h00: mở bì, phát đề;

13h05: làm bài.

 

6,7,8

KT GDCD (45’)

14h10 mở bì, phát đề;

14h15: làm bài.

 

Thứ Tư

15.5

 

 

Sáng

 

9,

10,11

KT NGỮ VĂN (90’)

7h00: mở bì, phát đề;

7h05: làm bài.

 

9,

10,11

KT VẬT LÍ

(45’)

9h15: mở bì, phát đề;

9h20: làm bài.

 

6,7,8

Ôn tập

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

 

 

Chiều

9

10,11

Ôn tập

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

 

6,7,8

KT NGỮ VĂN (90’)

13h00: mở bì, phát đề

13h05: làm bài.

 

6,7,8

KT VẬT LÍ

(45’)

15h15: mở bì, phát đề;

15h20: làm bài.

 

 

 

 

 

Thứ Năm

16.5

Sáng

9,

10,11

KT ĐỊA (45’)

7h25: mở bì, phát đề;

7h30: làm bài

 

9,

10,11

KT HÓA (45’)

8h30: mở bì, phát đề;

8h35: làm bài.

 

9,

10,11

KT CÔNG NGHỆ (45’)

9h35: mở bì, phát đề;

9h40: làm bài.

 

6,7,8

Ôn tập

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

Chiều

9

10,11

Ôn tập

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

 

6,7,8

KT ĐỊA (45’)

13h00: mở bì, phát đề;

13h05: làm bài.

 

6,7,8

KT CÔNG NGHỆ (45’)

14h05: mở bì, phát đề;

14h10: làm bài.

 

8

KT HÓA(45’)

15h15: mở bì, phát đề;

15h20: làm bài.

 

 

 

 

Thứ Sáu

17.5

Sáng

9,

10,11

 

KT TOÁN (90’)

7h00: mở bì, phát đề

7h05: làm bài.

 

9,

10,11

KT TIẾNG ANH (45’)

9h15: mở bì, phát đề;

9h20: làm bài.

 

6,7,8

Ôn tập

 

3 tiết theo hiệu lệnh trống.

 

Chiều

9

10,11

Tiết 1: Sinh hoạt lớp

Tiết 2: Vệ sinh lớp học

Tiết 3,4: Tham gia CLB TDTT

 

 

6,7,8

KT TOÁN (90’)

13h00: mở bì, phát đề

13h05: làm bài.

 

6,7,8

KT TIẾNG ANH (45’)

15h15: mở bì, phát đề;

15h20: làm bài.

 

 

 

Thứ Bảy

18.5

 

Học sinh toàn trường nghỉ, GV chấm bài.

Các môn: Ân nhạc, Mĩ thuật, TD: Kiểm tra trong tuần 40( Có lịch riêng)

 

C. BẬC TIỂU HỌC:

 

- Tổ/ nhóm trưởng phân công GV ra đề và chịu trách nhiệm về tính bảo mật cũng như chất lượng đề ra.

- Lịch kiểm tra: từ ngày 13 đến ngày 17/5/2019

- Nội dung kiểm tra: bao quát toàn bộ kiến thức, kỹ năng cơ bản thuộc chương trình từng khối lớp hiện hành trong học kì II năm học 2018- 2019

  • Yêu cầu kiểm tra: thực hiện theo điều 10 của thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5842/BGDĐT ngày 1/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

* Lịch kiểm tra bậc Tiểu học:

 

Thứ/

ngày

Buổi

Khối

Công việc

Thời gian cụ thể

Ghi chú

 

Thứ Ba

14.5

Sáng

4

5

Lịch sử - Địa lí

Lịch sử - Địa lí

Tiết 1

Tiết 1

 

Chiều

3A2

4A3

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiết 1

Tiết 1

 

 

 

 

 

Thứ Tư

15.5

 

 

Sáng

4

5

Khoa học

Khoa học

Tiết 1

Tiết 1

 

5A1

5A3

5A2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

 

1A1

1A2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiết 1

Tiết 2

 

Chiều

1A3

4A1

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiết 2

Tiết 4

 

 

 

Thứ 5

16.5

 

 

Sáng

1

2

3

4

5

3A1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiết 1+2

Tiết 1+2

Tiết 1+2

Tiết 1+2

Tiết 1+2

Tiết 3

 

Chiều

2A3

Tiếng Anh

Tiết 2

 

 

 

 

Thứ 6

17.5

 

 

Sáng

1

2

3

4

5

2A2

1A4

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiết 1

Tiết 1

Tiết 1

Tiết 1

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

 

Chiều

4A2

2A1

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiết 1

Tiết 2

 

Thứ 7

18.5

HS được nghỉ, GV chấm bài

D. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:

1. Giáo vụ:

- Danh sách phòng kiểm tra; giấy kiểm tra, giấy nháp;

- In sao đề; nhập điểm, chấm bài kiểm tra TN, báo cáo về Sở;

- Phân công GV coi kiểm tra;

2. Giáo viên bộ môn:

- Nhắc nhở, hướng dẫn HS ôn tập kiến thức và kĩ năng;

- Coi kiểm tra (Danh sách sẽ thông báo sau - GV có mặt tại phòng HĐ trước 10 phút thời gian mở bì phát đề)

- Chấm bài tập trung và nộp lại cho giáo vụ: Sau kiểm tra 2 ngày

3. Giáo viên chủ nhiệm: nhắc nhở học sinh ôn tập, tham gia kiểm tra nghiêm túc, đúng giờ, đúng quy chế.

4. Tổ Hành chính – Văn phòng: nhắc nhở bộ phận xe buýt đón HS đến đúng giờ; 6h50 có mặt tại trường.

Đề nghị quý thầy cô giáo và các em học sinh thực hiện nghiêm túc.

                                                                                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 98
Tháng 03 : 232
Năm 2021 : 6.726